โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง

โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดนำโดย นายพีระพงษ์   ไชยเชิด คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด โดยเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความรู้เรื่องโทษต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด </center
More

เดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน และหมู่บ้านสบเป็ด ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโมง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกัน ไข้เลือดออก ภายชุมชนหมู่บ้านสบเป็ด รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมีนาย พีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี2561

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมีนาย พีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน โดยมี โดยมี นางจันทร์เพ็ญ อะทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผตอ เป็นประธานในพิธี ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา และเป็นประเพณีที่ดีงาม...
More

กิจกรรมปลูกป่าภายในโรงเรียน

กิจกรรมปลูกป่าภายในโรงเรียน
กิจกรรมปลูกป่าภายในโรงเรียน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยหน่วยจัดการต้นน้ำได้น้ำต้นกล้าพันธ์ุไม้ มาให้นักเรียนร่วมกันปลูกภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าให้กับนักเรียน
More

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ประจำปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ประจำปีการศึกษา 2560“น่าน-กรุงเทพ-ชลบุรี” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์2561
More

ต้อนรับคณะน้ำดื่มสะอาด “ปันมี”

ต้อนรับคณะน้ำดื่มสะอาด “ปันมี”
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2561โรงเรียนบ้านสบเป็ด คณะผู้บริหารและครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้ทำการต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา น้ำดื่มสะอาด "ปันมี" สนับสนุนโดย คุณสุคนธ์-คุณวรรณวดี เสด็จสวัสดิ์และเพื่อน ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเรียนและนักเรียนบ้านสบเป็ด  
More

กิจกรรมงานแลกของขวัญและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมงานแลกของขวัญและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมงานแลกของขวัญว และ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ จัดกิจกรรม ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และคณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More