กลุ่ม LINE ประจำชั้นเรียนปีการศึกษา2563 (COVID-19)