กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำทีมของ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในระดับชั้น ป.6-ม.3 ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561