ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเรียนระดับชั้นป.3 ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ห้องประชุมผาหลวง ประจำปีการศึกษา2561