ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

วันที่ 31 มีนาคม 2564โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 นำทีมโดยท่าน ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านสบเป็ด