วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณธรรมคู่คุณภาพตามมาตรฐาน

บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

ครูมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือกับชุมชน

บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใน ปี 2558

พันธกิจ

1.สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและพร้อมเข้าสู่ประขาคมอาเซียน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

5.บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.ผู้บริการและครูมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

5.สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานวัฒธรรมท่องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอและโครงการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารเกิดประสิทธิผลอย่างสูง

กลยุทธ์

1.สร้างโอกาสให้ประชารวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.พัฒนาครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

5.พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.พัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอและโครงการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสานดนตรีไทย  รักษ์ในวัฒนธรรมม้ง”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“สุขภาพดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีอาชีพท้องถิ่น

สานศิลป์ดนตรีไทย  รักษ์ในวัฒนธรรมม้ง”